Koncepcja Koncepcja zagospodarowania działki nr 328 przy ulicy Jacka Malczewskiego 51 w Gdańsku

Strona główna  »  Projekt  »  Koncepcja

 Koncepcja zagospodarowania działki nr 328 przy ulicy Jacka Malczewskiego 51 w Gdańsku

1. Podstawa opracowania

  • Umowa, zawarta w dniu 14.09.2009 r. pomiędzy „Oświatą-Lingwistą” Nadbałtyckim Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Malczewskiego 51 a wykonawcą niniejszego opracowania, Pracownią Architektoniczną P+M;
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska;
  • Wizje i pomiary inwentaryzacyjne w terenie;
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

2. Dane wyjściowe

Działka nr 328 znajduje się przy ulicy Malczewskiego oraz ulicy Kościelnej na terenie jednostki urbanistycznej Siedlce Miasta Gdańska, w bezpośrednim sąsiedztwie historycznej zabudowy. Obszar ten określony jest w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska jako strefa zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej.

Działka leży na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

3. Charakterystyka terenu

Przedmiotowa działka o wymiarach ok. 28,0 m x 17,5 m, o powierzchni ok. 490,0 m² graniczy od północy z zabudową mieszkaniową, od wschodu z budynkami „Oświaty-Lingwisty” Nadbałtyckiego Centrum Edukacji Sp. z o.o. (w tym z budynkiem historycznej łaźni miejskiej z XIX wieku), od południa z ulicą Malczewskiego i od zachodu z ulicą Kościelną, prowadzącą do ulicy Kartuskiej. Obie ulice mają szerokość w liniach rozgraniczających ok. 8,5 m.

Działka wykorzystywana jest obecnie jako nieurządzony parking o nawierzchni nieutwardzonej.

Większa część działki znajduje się na terenie zbliżonym do płaskiego z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim, natomiast jej część położona przy ulicy Kościelnej opada w kierunku północnym, tworząc uskok terenu przy północnej granicy wynoszący około 2 metrów. Działka jest pozbawiona zieleni, brak jest też innych elementów ukształtowania a poprzez obecne przypadkowe użytkowanie obniża w znacznym stopniu walory estetyczne otoczenia.

W liniach rozgraniczających ulicy Malczewskiego oraz Kościelnej znajduje się sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacja deszczowa.

4. Charakterystyka planowanej inwestycji

Proponuje się ukształtowanie działki nr 328 jako ogólnodostępny plac oraz usytuowanie w jego wschodniej części pomnika – odlewu popiersia Jacka Malczewskiego, wykonanego z brązu, umieszczonego na postumencie. Autorem projektu popiersia jest Tomasz Radziewicz, absolwent ASP w Gdańsku.

Usytuowanie pomnika Jacka Malczewskiego na przedmiotowej działce ma na celu uświetnienie postaci patrona ulicy, którego artystyczny dorobek stanowi istotny wkład w rozwój malarstwa europejskiego.

Poza tym planuje się ukształtowanie powierzchni wolnych za pomocą elementów małej architektury – m. in. miejsc do siedzenia oraz zieleni niskiej. W północnej oraz zachodniej części działki proponuje się usytuowanie 7 ogólnodostępnych miejsc postojowych z dojazdem od ulicy Malczewskiego.

Planowane ukształtowanie powierzchni wolnych ma przyczynić się do podniesienia jakości przestrzeni publicznej oraz uporządkowania i podniesienia atrakcyjności najbliższego otoczenia szkół „Oświaty-Lingwisty”. Ukształtowanie placu ma uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.

5. Bilans powierzchni działki

Powierzchnia terenu: 490,0 m²
Powierzchnia utwardzona kostką betonową: 170,0 m²
Powierzchnia gruntowa stabilizowana: 90,0 m²
Powierzchnia biologicznie czynna: 320,0 m²

Udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 65,0 %.

6. Opis planowanego ukształtowania powierzchni wolnych

Proponuje się ukształtowanie części działki znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Malczewskiego jako placu o kształcie wydłużonego prostokąta o wymiarach 16,5 m x 9,5 m i powierzchni ok. 157,0 m², nawiązującego swoją formą do kształtu działki z głównym dojściem oraz wjazdem od strony ulicy Malczewskiego. W zachodniej części działki proponuje się wykonanie ciągu pieszego o szerokości 1,5 m do ulicy Kościelnej z uwzględnieniem naturalnego ukształtowania terenu.

W części wschodniej placu, na przedłużeniu osi ściany szczytowej budynku „Oświaty-Lingwisty” Nadbałtyckiego Centrum Edukacji planuje się usytuowanie pomnika – popiersia Jacka Malczewskiego na postumencie. Postument ten usytuowany ma być na dodatkowym dwustopniowym podwyższeniu w otoczeniu zieleni niskiej.

Proponuje się wygrodzenie części placu wokół pomnika elementami małej architektury z miejscami do siedzenia w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni służącej spotkaniom mieszkańców oraz wypoczynkowi przechodniów a także izolowanej od dojazdu do miejsc postojowych. Ukształtowanie placu nawiązuje do rodzaju twórczości artysty – w powierzchnię utwardzoną kostką betonową wkomponowana jest paleta malarska – wyróżniająca się fakturą i barwą, elementy wygradzające powierzchnię wolną wokół pomnika nawiązują kształtem do wyciśniętej z tuby farby.

Wzdłuż północnej oraz zachodniej krawędzi placu proponuje się usytuowanie 7 ogólnodostępnych miejsc postojowych, które mają być wkomponowane w otaczające placyk powierzchnie zielone.

Plac oświetlają 3 latarnie, 2 z nich usytuowane są wzdłuż wschodniej granicy powierzchni utwardzonej, jedna przy jej granicy zachodniej. Oświetlenie pomnika za pomocą oświetlenia punktowego, usytuowanego na pierwszym stopniu podwyższenia.

7. Zieleń:

Proponuje się nasadzenia szpalerów drzew niskopiennych, dekoracyjnych o kulistych koronach wzdłuż północnej oraz zachodniej granicy działki w celu podkreślenia jej kształtu oraz uzyskania zamknięcia kompozycji. W najbliższym sąsiedztwie placu proponuje się nasadzenia zieleni niskiej, umocnienie skarp w zachodniej części krzewami niskopiennymi. Pozostałą powierzchnię należy zagospodarować jako trawniki.

8. Materiały i kolorystyka

Proponuje się ukształtowanie placu kostką betonową, z wyróżnieniem motywu palety malarskiej, ukształtowanie miejsc postojowych jako powierzchni gruntowej stabilizowanej. Obszar przylegający do placu w jego północno-wschodniej części oraz sąsiadujący z miejscami postojowymi ma zostać ukształtowany również jako powierzchnia gruntowa. Popiersie Jacka Malczewskiego umieszczone ma zostać na cokole beto-nowym z zastosowaniem okładziny imitującej kamień naturalny. Elementy wygradzające część placu wokół pomnika mają zostać wykonane z betonu, możliwe jest zastosowanie okładzin, imitujących naturalny kamień.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Budynek przy ulicy Malczewskiego
Budynek przy ulicy Malczewskiego

Widok w stronę północną
Widok w stronę północną

Widok w stronę ulicy Kościelnej
Widok w stronę ulicy Kościelnej

Widok w stronę wschodnią
Widok w stronę wschodnią

Widok w stronę ul. Malczewskiego
Widok w stronę ul. Malczewskiego

Widok w stronę przy ulicy Kościelnej
Widok w stronę przy ulicy Kościelnej

Placyk

Placyk

Placyk

Placyk

Placyk

Placyk

Placyk