Wniosek Budżet obywatelski 2014

Strona główna  »  Projekt  »  Wniosek

Projekt jest wynikiem inicjatywy społecznej mieszkańców ulicy Malczewskiego. Do projektu włączyły się: Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”, Rada Dzielnicy i Zarząd Miasta.

Przed budynkiem szkolnym stanowiącym siedzibę Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego, na terenie miejskim, utworzony zostanie placyk o charakterze rekreacyjnym, w którego wschodniej części na postumencie granitowym zostanie umieszczony odlew popiersia Jacka Malczewskiego. Autorem popiersia jest Tomasz Radziewicz, polski rzeźbiarz i rysownik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, autor spektakularnej rzeźby i fontanny Neptuna zdobiącej dziedziniec Kwartału Kamienic, nowej inwestycji Inpro w Gdańsku oraz kontrowersyjnej rzeźby marszałka Piłsudskiego w Gdańsku. Spod jego dłuta wyszli również Kazimierz Deyna i Jan Paweł II, artysta zaistniał w przestrzeni urbanistycznej takich miast, jak Warszawa, Przemyśl, Kościerzyna, Gdańsk, gdzie stworzył bohaterów wziętych wprost z wyobraźni, jak Neptun, czy Remus.

Usytuowanie pomnika Jacka Malczewskiego na placyku rekreacyjnym ma na celu uświetnienie postaci patrona ulicy, którego artystyczny dorobek stanowi istotny wkład do narodowego dziedzictwa kulturowego. Placyk służyć ma mieszkańcom dzielnicy Siedlce, dzieciom, młodym matkom, starszym osobom szukającym wypoczynku wśród zieleni.

Oddanie placyku przewiduje się na 15 lipca 2014 roku – tj. w 160 rocznicę urodzin malarza. Uroczystość przekazania placyku Miastu Gdańsk przez fundatorów, sponsorów i mecenasów połączona zostanie ze świętem historycznej ulicy Malczewskiego i prezentacją żywych obrazów. Ceremonii towarzyszyć będzie publikacja upamiętniająca tę piękną społeczną inicjatywę ludzi dobrej woli, prezentująca koncepcję, realizację i mecenasów projektu.

 

Tytuł zadania

Projekt społeczny pod tytułem „Placyk rekreacyjny im. Jacka Malczewskiego”

Zakres tematyczny

Tereny rekreacyjne i ich infrastruktura

Opis zgłaszanego zadania:

Na działce położonej w Gdańsku przy ul. Jacka Malczewskiego, róg ul. Kościelnej nr 328 obręb 77 utworzony zostanie placyk o charakterze rekreacyjnym, w którego wschodniej części zostanie umieszczony odlew popiersia Jacka Malczewskiego autorstwa Tomasza Radziewicza – polskiego rzeźbiarza i rysownika. Działania, które zostaną podjęte:

 • prace związane z budową muru oporowego,
 • plantowanie skarpy,
 • uzbrojenie terenu,
 • odwodnienie liniowe placu,
 • utwardzenie nawierzchni,
 • nasadzenia: żywopłot, drzewa, trawa,
 • podbudowa z płyt granitowych i kostki brukowej,
 • wykonanie trzech ławek wypoczynkowych,
 •  umieszczenie postumentu z popiersiem Jacka Malczewskiego na wyróżnionym w nawierzchni placu w kształcie zbliżonym do palety malarskiej,
 • oświetlenie terenu lampami parkowymi.

Placyk projektuje się wyłącznie dla ruchu pieszego. Placyk służyć ma mieszkańcom dzielnicy Siedlce, dzieciom, młodym matkom, starszym osobom szukającym wypoczynku wśród zieleni.

Lokalizacja

Teren miejski na działce nr ewid. 328 obr. 77 położonej u zbiegu ulic Kościelnej i Malczewskiego w Gdańsku.

Załącznik nr 1 – Mapa do celów projektowych, skala 1:500, obiekt: Gdańsk, ul. Jacka Malczewskiego
Załącznik nr 2 – Koncepcja zagospodarowania działki nr 328 przy ulicy Jacka Malczewskiego w Gdańsku
Załącznik nr 3 – Projekt budowlany zagospodarowania placu im. Jacka Malczewskiego, małej architektury, odwodnienia i oświetlenia, Gdańsk, u zbiegu ulic Kościelnej i Malczewskiego, działka nr eid. 328 obr. 77 wraz z uzgodnieniami
Załącznik nr 4 – Pozwolenie na budowę

Uzasadnienie konieczności realizacji zadania

Teren planowanej inwestycji to niezagospodarowany plac, którego potencjał nie jest odpowiednio wykorzystany. Plac jest miejscem niebezpiecznym o niskich walorach estetycznych, nierówności terenu oraz brak oświetlenia mogą  powodować wypadki oraz sprzyjać szerzeniu się zjawisk patologii społecznej.

W okolicy ulic Kościelnej i Malczewskiego brakuje ogólnodostępnego obiektu o charakterze rekreacyjnym.

Spodziewane korzyści wynikające z realizacji zadania:

 1. Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców.
 2. Stworzenie możliwości rekreacji wszystkim grupom mieszkańców dzielnicy Siedlce: dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz osobom starszym.
 3. Aktywizacja osób starszych, poprzez ich uczestnictwo w życiu dzieci i wnuków.
 4. Stworzenie możliwości wypoczynku wśród zieleni.
 5. Uświetnienie postaci patrona ulicy, którego artystyczny dorobek stanowi istotny wkład do narodowego dziedzictwa kulturowego.
 6. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej poprzez nawiązanie do historycznej zabudowy.

Beneficjenci

Docelowa grupa osób, która najbardziej skorzysta z budowy placyku im. Jacka Malczewskiego, to: dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz osoby starsze zamieszkujące dzielnicę Siedlce.

Szacowany koszt zadania

400000,00 PLN

Streszczenie projektu

Projekt jest wynikiem inicjatywy społecznej mieszkańców ulicy Malczewskiego. Do projektu włączyły się: Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”, Rada Dzielnicy i Zarząd Miasta.

Na działce usytuowany zostanie odlew popiersia Jacka Malczewskiego umieszczony na postumencie. Tłem dla pomnika będą żywopłot i szpaler drzew. Od strony północnej ustawione zostaną trzy ławki wypoczynkowe, a resztę placu wypełnią płyty granitowe. Plac oświetlać będą lampy parkowe. Cały plac utrzymany zostanie w historycznym XIX-wiecznym charakterze wpisującym się w najbliższe otoczenie, znacząco podnoszącym jakość przestrzeni publicznej.

Zrealizowanie inwestycji spowoduje wzrost bezpieczeństwa w dzielnicy oraz stworzy możliwość rekreacji wszystkim grupom mieszkańców Siedlec: dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz osobom starszym.